Hierdie gebruiksvoorwaardes (hierdie "ooreenkoms") is 'n wetlik bindende ooreenkoms tussen en tussen Karman Healthcare, Inc.. en sy affiliasies, Coi Rubber Products, Inc.. en Karma (gesamentlik “Karman”) en u, persoonlik en, indien van toepassing, namens die entiteit vir wie u is gebruik van enige van die webwerwe of dienste (gesamentlik 'u' of 'u') vir ons rolstoele. Hierdie ooreenkoms bepaal u toegang tot en gebruik van die Karman -webwerf www.KarmanHealthcare.com en enige ander webwerf wat besit of bedryf word deur Karman (die “webwerwe”) en alle dienste wat deur Karman via enige sulke webwerwe (“dienste”), lees dit dus aandagtig deur. Die inwerkingtredingsdatum van hierdie ooreenkoms is 9 Maart 2020.

DEUR TOEGANG OF GEBRUIK ENIGE VAN DIE WEBWERKE OF ENIGE GEDEELTE VAN DIE DIENSTE, STEM U DAARVAN AAN WAT U GELEES HET, VERSTAAN EN BEGIN HET GEBIND OM IN HIERDIE OOREENKOMS TE BINNE, WAT 'N ARBITRASIE-OOREENKOMS EN AFWYKING VAN KLASAKSIE-REGTE BEVAT. AS JY NIE STEM DAARVAN OM SO GEBOND TE WEES NIE, GAAN GEEN TOEGANG TOT ENIGE WEBWERF OF GEEN DIENS GEBRUIK NIE.

Hierdie ooreenkoms is 'n aanvulling op, maar vervang nie die bepalings wat u gebruik van enige van die webwerwe of dienste vanaf die inwerkingtredingsdatum beheer het nie; met dien verstande dat as daar 'n botsing tussen hierdie ooreenkoms en sodanige bepalings is, hierdie ooreenkoms beheer word.

Sommige dienste is onderhewig aan addisionele bepalings, wat voorgestel word wanneer u hierdie dienste gebruik of 'n rekening skep. As daar 'n botsing is tussen hierdie bepalings en die bykomende bepalings vir 'n spesifieke diens, geld die bykomende bepalings vir daardie diens. Gebruik geen dienste onderhewig aan addisionele bepalings nie, tensy u instem tot die bepalings van hierdie ooreenkoms en die bykomende bepalings.

Die gebruik van die webwerwe en die dienste.

Toekenning van regte. Onderhewig aan u nakoming van die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms, verleen Karman u 'n beperkte, nie-eksklusiewe reg om die webwerwe en die dienste te gebruik, en alle inhoud en materiaal wat aan u beskikbaar gestel word in verband met u gebruik van die webwerwe of die Dienste, slegs vir inligtingsdoeleindes, onderhewig aan die verdere beperkings in hierdie ooreenkoms, enige bykomende bepalings wat van toepassing is op 'n spesifieke diens, of enige gebruiksaanwysings wat Karman van tyd tot tyd kan verskaf.

Rekeninge en toegang. Om sekere dienste te gebruik, moet u 'n rekening skep toeganklik deur 'n gebruikersnaam en wagwoord. U is alleen daarvoor verantwoordelik om u wagwoord vertroulik te hou en vir alle gebruik van u gebruikersnaam en wagwoord, insluitend, sonder beperking, enige gebruik deur 'n ongemagtigde derde party. Karman -werknemers vra nooit u wagwoord nie. As u u wagwoord gevra word, of as u meen dat iemand u wagwoord gekry het, kontak Karman. U is verantwoordelik vir enige internettoegang, hardeware of sagteware wat nodig of gepas is om u gebruik van of toegang tot die webwerwe of dienste te vergemaklik.

Beëindiging. U kan ophou om toegang te verkry tot of gebruik van die webwerwe of die dienste te eniger tyd. Karman kan u toegang tot die webwerwe of die dienste geheel of gedeeltelik beëindig as hy redelikerwys glo dat u enige van die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms oortree het. Na beëindiging sal u nie toegang tot die webwerwe hê of die dienste kan gebruik nie. As u toegang tot die webwerwe of die dienste beëindig word, kan Karman alles doen wat dit nodig ag om ongemagtigde toegang tot die webwerwe of die dienste te voorkom, insluitend, maar nie beperk nie tot, tegnologiese hindernisse, IP -kartering en direkte kontak met u internet diensverskaffer. Hierdie ooreenkoms sal vir onbepaalde tyd voortduur tensy en totdat Karman besluit om dit te beëindig, ongeag of u of Karman enige rekening beëindig het en of u steeds die reg het om die webwerwe of die dienste te gebruik.

Intellektuele eiendomsregte. Die gebruik van die webwerwe of die dienste gee u geen eienaarskap van of enige regte op materiaal of inhoud wat u in verband met u gebruik van die webwerwe of die dienste, wat almal in besit is van Karman, sy lisensiehouers of ander entiteite en word beskerm deur kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte. U mag op geen manier materiaal, inhoud wat aan u beskikbaar gestel word in verband met u gebruik, gebruik, vertoon, uitvoer, kopieer, reproduseer, voorstel, aanpas, afgeleide werke skep van, versprei, versend, sublisensieer of andersins versprei of beskikbaar stel nie. van die webwerwe of die dienste, sonder uitdruklike toestemming van die eienaar, behalwe soos uitdruklik uiteengesit in hierdie ooreenkoms of enige bykomende bepalings van toepassing op 'n spesifieke diens. Die gebruik van die Webwerwe of die Dienste verleen u geen regte om handelsmerke, diensmerke, handelsmerke, handelsname of dies meer te gebruik nie, sonder die uitdruklike toestemming van die eienaar oor verwante rolstoel produkte.

Jou terugvoer. As u idees, voorstelle of enigiets anders oor die webwerwe of dienste (soos maniere om enige van die dienste te verbeter) aan Karman voorlê, stem u in dat Karman die terugvoer vir enige rede, sonder betaling of ander vergoeding, vir ewig kan gebruik reg deur die wêreld. Moenie terugvoer aan Karman gee waarin u nie sulke regte wil verleen nie.

Derdepartywebwerwe en -inhoud. Karman kan toegang tot derdepartywebwerwe, materiaal of ander inligting van derde partye verleen. U gebruik van sodanige derdepartywebwerwe, materiaal of ander inligting is onderhewig aan die bepalings waarop u en die derde party instem. Karman mag materiaal van derde partye of ander inligting van derde partye gebruik om die dienste aan u te verskaf. U stem in dat Karman nie verantwoordelik is vir materiaal van derde partye of ander inligting nie, ongeag of dit direk deur u verkry is of deur Karman gebruik word vir die verskaffing van die dienste, insluitend of die inligting akkuraat is en of die inligting geskik is vir u gebruik of gebruik in verband met die dienste. U stem in dat Karman nie verantwoordelik is vir die vraag of inligting van derde partye waartoe u toegang verkry het, beskikbaar is vir u gebruik, vir die prestasie of werking van 'n derdeparty -webwerf, vir produkte of dienste wat deur 'n derde party geadverteer of verkoop word nie (insluitend op of deur 'n derde party se webwerf), of vir enige ander optrede of optrede deur 'n derde party.

Verbode gedrag. In u gebruik van die webwerwe of die dienste, mag u die webwerwe of die dienste en alle materiaal of inhoud wat u beskikbaar stel in verband met u gebruik van die webwerwe of die dienste, slegs gebruik soos uitdruklik toegelaat deur hierdie ooreenkoms of enige bykomende bepalings van toepassing aan 'n bepaalde diens, en sonder om die voorafgaande te beperk, mag u in geen geval in u gebruik van die webwerwe of die dienste of materiaal of inhoud wat aan u beskikbaar gestel word in verband met u gebruik van die webwerwe of die dienste nie: (i ) enige reg van enige party skend, skend of oortree; (ii) die veiligheid, gebruikersverifikasie, voorsiening of gebruik van die webwerwe of die dienste versteur of inmeng; (iii) die webwerwe of die dienste inmeng of beskadig; (iv) 'n ander persoon of entiteit voorstel, 'n verkeerde voorstelling van u verbintenis met 'n persoon of entiteit (insluitend Karman) of 'n valse identiteit gebruik; (v) poging om ongemagtigde toegang tot die webwerwe of die dienste te verkry; (vi) direk of indirek betrokke is by die oordrag van "spam", kettingbriewe, gemorspos of enige ander soort ongevraagde versoek; (vii), met die hand of deur 'n outomatiese proses, inligting oor ander gebruikers versamel sonder hul uitdruklike toestemming of ander inligting rakende die webwerwe of die dienste; (viii) vals of misleidende inligting aan Karman voorlê; (ix) enige wet, reël of regulasie oortree; (x) aan enige aktiwiteit deelneem wat die derde party se vermoë om die webwerwe of die dienste te gebruik, belemmer; (xi) om gedeeltes van die webwerwe op 'n ander webwerf te raam; of (xii) 'n derde party bystaan ​​om aktiwiteite te doen wat deur hierdie ooreenkoms verbied word.

Veranderinge. Karman kan enige van die webwerwe of die dienste te eniger tyd verander of staak sonder aanspreeklikheid teenoor u of 'n derde party. Karman kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd verander. Kennisgewing van wysigings aan hierdie ooreenkoms sal via die webwerwe of die dienste beskikbaar gestel word. Wysigings tree in werking veertien dae nadat dit gepos is, tensy 'n ander datum van inwerkingtreding in die kennisgewing van wysiging uiteengesit word of die toepaslike wetgewing dit vereis. As u nie instem tot die gewysigde bepalings vir 'n webwerf of diens nie, moet u die gebruik van die webwerf of diens staak.

Privaatheidsbeleid. U stem in dat Karman se privaatheidsbeleid die bepalings en voorwaardes bepaal waaronder Karman u inligting mag versamel, gebruik en deel.

Skending van regte. Karman respekteer u regte. As u van mening is dat 'n derde party u regte skend of u vertroulike inligting deur 'n derde party se gebruik van of toegang tot die webwerwe of dienste skend, kan u ons asseblief kontak.

VRYWARINGS, UITSLUITINGS, Beperkings en vrywaring.

VRYWARING VAN GARANTIES. KARMAN VERSKAF DIE SITTE EN DIE DIENSTE OP 'N "AS IS" EN "AS BESKIKBAAR" BASIS. KARMAN VERTEENWOORDIG NIE OF GARANTIEER DAT DIE WEBWERKE, DIE DIENSTE, HULLE GEBRUIK, ENIGE INLIGTING MET DIE STEDE OF DIE DIENSTE VERSKAF NIE: (I) ONDERBREK OF VEILIG IS, (II) GEVOEGD IS, OF ONGESONDHEDE, OF (III) VOLDOEN VIR U VEREISTES, OF (IV) SAL GEBRUIK IN DIE KONFIGURASIE OF MET ANDER HARDware of sagteware wat u gebruik. KARMAN GAAN GEEN ANDER GARANTIES AAN DIE UITDRUKKIG IN HIERDIE OVEREENKOMS GEMAAK NIE, EN VERKLAAR ENIGE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, SONDER SONDER BEPERKING, GARANTIES VAN GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERHEID EN VERGUNNING. KARMAN GEE GEEN VERTEENWOORDIGING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT ENIGE MATERIALE, INLIGTING, GOEDERE OF DIENSTE VAN DERDEPARTYE, OF dit ontvang word of toeganklik is vir enige skakels wat deur OF IN AANSLUITING BY SERIES, DIENSTE, DIENSTE, ONDERHANGE, OF DIENSTE, OF SEKERE STAATSWETTE MOET NIE BEPERKINGE OP ONDERSTEMME GARANTIES OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BESKADIGE SKADE TOelaat NIE. SOOS, OF NIE OF AL DIE BOGENOEMENDE VRYWARINGS NIE, UITSLUITINGS OF BEPERKINGS MAG NIE OP JOU VAN TOEPASSING NIE, EN MAG JY BETREFFENDE REGTE HET.

UITSLUITING VAN SKADE. KARMAN IS NIE AANSPREEKLIK AAN JOU OF ENIGE DERDE PARTY AAN GEVOLGENS, VOORVAL, INDIREKTE, PUNITIEWE OF SPESIALE SKADE (UITSLUITEND, SONDER BEPERKING, SKADE MET VERLIESE WINSTE, VERLIESE GEGEVENS EN VERLIES VAN GODSKADE) MET DIE GEBRUIK VAN DIE STEDE OF DIENSTE, Ongeag die oorsaak van aksie waarop hulle gebaseer is, SELFS AS Geadviseer word oor die MOONTLIKHEID VAN Sulke SKADE.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID. DIE GEBRUIKERSAANSPREEKLIKHEID VAN KARMAN GAAN GEEN GEVAL, MET VERWANTE, OF IN VERBAND MET HIERDIE OOREENKOMS, DIE WEBWERKE OF DIE DIENSTE OORSTRA DIE BETAAL WAT BETAAL IS VIR DIE DIENSTE.

STAATSREGTE. SEKERE STAATSWETTE MOET NIE BEPERKINGE OP ONDERSTEMME GARANTIES OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BESKADIGE SKADE TOelaat NIE. SOOS, OF NIE OF AL DIE BOGENOEMENDE VRYWARINGS NIE, UITSLUITINGS OF BEPERKINGS MAG NIE OP JOU VAN TOEPASSING NIE, EN MAG JY BETREFFENDE REGTE HET. TENSYDELIK BEPERK OF GEWYSIG DEUR TOEPASLIKE WET, geld die voorafgaande voorbehoudsbepalings, uitsluitings en beperkings, ALS ENIGE OPMERKING SY Wesenlike doel nalaat.

Vrywaring. U stem in om Karman en sy werknemers, verteenwoordigers, agente, filiale, ouers, filiale, direkteure, beamptes, lede, bestuurders en aandeelhouers (“skadeloosgestelde partye”) te vrywaar, te verdedig en te hou vir enige skade, verlies, koste of uitgawes (insluitend sonder beperking, prokureursgelde en koste) aangegaan in verband met enige derde party eis, eis of aksie ("Eis") wat teen enige van die Gevrywaarde Partye ingestel of beweer word: (i) beweerde feite of omstandighede wat 'n verbreking deur jou van enige bepaling van hierdie Ooreenkoms sou uitmaak of (ii) voortspruitend uit, verband hou met, of verband hou met jou gebruik van die Dienste. Indien jy verplig is om skadeloosstelling te verskaf ingevolge hierdie bepaling, kan Karman, in sy uitsluitlike en absolute diskresie, die beskikking van enige Eis op u eie koste en onkoste. Sonder om die voorafgaande te beperk, mag u dit nie skik, kompromitteer of op enige ander manier wegdoen nie Eis sonder toestemming van Karman.

Geskille.

Beheerreg. Hierdie ooreenkoms word beheer, geïnterpreteer en toegepas in alle opsigte deur die wette van die staat Kalifornië, sonder inagneming van enige bepalings wat regsbotsings bepaal.

Informele resolusie. As u 'n geskil met ons of 'n verwante derde party het wat voortspruit uit, met betrekking tot of verband hou met die webwerwe of die dienste, stem u in om ons te kontak; gee 'n kort, skriftelike beskrywing van die geskil en u kontakbesonderhede (insluitend u gebruikersnaam, indien u geskil betrekking het op 'n rekening); en gee Karman 30 dae om die geskil tot u bevrediging op te los. As Karman die geskil nie onder goeder trou -onderhandelinge onder hierdie informele proses oplos nie, kan u die geskil volg in ooreenstemming met die onderstaande arbitrasie -ooreenkoms.

Arbitrasie -ooreenkoms. Alle eise deur Karman, of eise deur u wat nie opgelos word deur die informele resolusieprosedure nie, wat voortspruit uit, verband hou met of verband hou met hierdie ooreenkoms, moet afsonderlik bevestig word in bindende arbitrasie wat deur die American Arbitration Association (“AAA”) in in ooreenstemming met sy kommersiële arbitrasiereëls en aanvullende prosedures vir verbruikersverwante geskille. Hierdie ooreenkoms en elk van die dele daarvan bewys dat 'n transaksie met tussenstatelike handel en die Federale Wet op Arbitrasie (9 USC §1, ensovoorts) van toepassing is in alle gevalle en die interpretasie en handhawing van die arbitrasiereëls en arbitrasieverrigtinge bepaal. Uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter gelewer is, kan in 'n hof van bevoegde jurisdiksie verskyn. Benewens en ongeag die bepalings hierbo, is die volgende van toepassing op u geskille: (1) die arbiter, en nie enige federale, staats- of plaaslike hof of agentskap nie, het die uitsluitlike bevoegdheid om enige geskil met betrekking tot die interpretasie op te los, toepaslikheid, afdwingbaarheid of vorming van hierdie ooreenkoms, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige eis dat die ooreenkoms geheel of gedeeltelik nietig of nietig is; (2) die arbiter sal nie die bevoegdheid hê om enige vorm van klas- of kollektiewe arbitrasie uit te voer nie, of aansprake van of vir individue aan te sluit of te konsolideer nie; en (3) afstand doen hiervan onherroeplik van u reg op 'n hofverhoor (behalwe die hof vir klein eise soos hieronder uiteengesit) of om as verteenwoordiger, as 'n privaat prokureur -generaal of in enige ander verteenwoordigende hoedanigheid te dien, of om deel te neem as lid van 'n klas eisers in enige regsgeding, arbitrasie of ander prosedure teen ons of verwante derde partye wat voortspruit uit, verband hou met of verband hou met hierdie ooreenkoms. Daar is slegs drie uitsonderings op hierdie arbitrasieooreenkoms: (1) as Karman redelikerwys van mening is dat u op enige manier die intellektuele eiendomsreg verbonde aan enige van die webwerwe of dienste skend of gedreig het, kan Karman 'n bevel of 'n ander toepaslike verligting vra. enige hof met bevoegde jurisdiksie; (2) sekere Dienste is onderhewig aan verskillende bepalings vir geskilbeslegting, wat bepaal word in die bepalings van toepassing op sodanige Dienste; of (3) 'n geskil wat voortspruit uit, verband hou met of verband hou met hierdie ooreenkoms, kan na die keuse van die eisende party in die hof vir klein eise in Los Angeles County, Kalifornië, opgelos word, op voorwaarde dat alle eise deur alle partye in die geskil val binne die jurisdiksie van die hof vir klein eise.

Lokaal. In die geval dat enige aangeleenthede wat verband hou met hierdie ooreenkoms of u gebruik van die webwerwe of dienste nie onderhewig is aan arbitrasie soos uiteengesit in hierdie ooreenkoms nie, of in verband met die uitspraak van 'n uitspraak oor 'n arbitrasietoekenning in verband met hierdie ooreenkoms, gee uitdruklik toestemming vir eksklusiewe jurisdiksie en plek in die howe in Los Angeles, Kalifornië.

Beperkings. U moet alle eise wat verband hou met u gebruik van die webwerwe, die dienste of onder hierdie ooreenkoms, indien enigsins, skriftelik aan ons voorlê binne een (1) jaar na die datum waarop eis eers ontstaan ​​het, of so eis word vir ewig deur u verloën. Elkeen eis word individueel beoordeel, en u stem in om u nie te kombineer nie eis met die eis van enige derde party.

Oormag. Karman is nie aanspreeklik vir die versuim om onder hierdie ooreenkoms te presteer nie weens 'n gebeurtenis buite sy redelike beheer.

Internasionale toegang. Die webwerwe en dienste word verskaf uit die Verenigde State van Amerika. Die wette van ander lande kan verskil oor die toegang en gebruik van die webwerwe of die dienste. Karman lewer geen verklarings oor die vraag of die webwerwe, die dienste, of u toegang of gebruik van die webwerwe of dienste aan die toepaslike wette, reëls of regulasies of enige ander land as die Verenigde State van Amerika voldoen nie. As u die webwerwe of die dienste buite die Verenigde State van Amerika gebruik of toegang daartoe kry, is dit u verantwoordelikheid om te verseker dat u gebruik voldoen aan alle toepaslike wette, reëls en regulasies en, sonder om die algemeenheid van u verpligtinge ingevolge afdeling 4.5 van hierdie ooreenkoms, stem u in om die skadeloosgestelde partye vry te stel, te verdedig en te hou van enige Eis gebring of beweer teen enige van die skadeloosgestelde partye wat voortspruit uit u gebruik of toegang tot enige van die webwerwe of dienste buite die Verenigde State van Amerika.

Oor hierdie bepalings. Hierdie ooreenkoms vervang alle vorige en gelyktydige ooreenkomste en ooreenkomste tussen u en Karman met betrekking tot die webwerwe of die dienste, behalwe enige bykomende bepalings van toepassing op 'n spesifieke diens. Jy mag nie oordra u regte of verpligtinge ingevolge hierdie ooreenkoms sonder vooraf skriftelike toestemming van Karman. Karman mag dit vrylik doen, geheel of gedeeltelik. Hierdie ooreenkoms is bindend vir die opvolgers en toegelate afdelings van u en Karman. Hierdie ooreenkoms skep geen begunstigde regte van derde partye nie. 'N Party se versuim of vertraging in die uitoefening van enige reg, bevoegdheid of voorreg ingevolge hierdie ooreenkoms sal nie afstand doen van sy regte om sodanige reg, mag of voorreg in die toekoms uit te oefen nie, en enige enkele of gedeeltelike uitoefening van enige reg, bevoegdheid of voorreg belemmer nie ander of verdere uitoefening van sodanige reg, mag of voorreg, of die uitoefening van enige ander reg, bevoegdheid of voorreg ingevolge hierdie ooreenkoms. U en Karman is onafhanklike kontrakteurs, en geen agentskap, vennootskap, gesamentlike onderneming, werknemer-werkgewerverhouding is bedoel of geskep deur hierdie ooreenkoms nie. Die ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van hierdie ooreenkoms beïnvloed nie die geldigheid of afdwingbaarheid van enige ander bepaling van hierdie ooreenkoms nie, wat almal van krag bly.

Interpretasie. Woorde soos "hierin", "hierna", "hiervan" en "hieronder" verwys na hierdie ooreenkoms as 'n geheel en nie slegs na 'n gedeelte, paragraaf of klousule waarin sulke woorde voorkom nie, tensy die konteks anders vereis. Alle definisies wat hierin uiteengesit word, word van toepassing geag, ongeag of die gedefinieerde woorde hier in die enkelvoud of in die meervoud gebruik word. Die enkelvoud bevat die meervoud, en elke manlike, vroulike en neutrale verwysing moet die ander insluit en ook verwys, tensy die konteks anders vereis. Die woorde "insluit", "insluit" en "insluitend" word geag gevolg deur "sonder beperking" of woorde van soortgelyke invoer. Behalwe waar die konteks anders vereis, word die woord “of” in inklusiewe sin (en/of) gebruik.

Kontakte. Deur u e -posadres te verskaf, stem u in dat Karman e -posse na u kan stuur met betrekking tot die webwerwe of die dienste en enige rekening wat u mag hê. As u nie algemene bemarkings -e -posse wil ontvang nie, kan u dit uitskakel deur die instruksies in die boodskappe te volg. Karman kan enige wettige kennisgewings aan u stuur via e -pos, kennisgewing deur 'n boodskap na u rekening of gewone pos. As u wettige kennisgewing aan Karman wil gee, doen dit per brief, gedeponeer in die Verenigde State se pos, versoek om terugbetaling, voorafbetaalde posgeld en soos volg aangespreek: Karman Healthcare, Inc., San Jose Avenue 19255, City of Industry, CA 91748.